فیلم های آموزشی مجموعه آفیس (Office)

فایل آموزش کلیات کامپیوتر (Computer1.pdf)
فایل آموزش راه اندازی و کاربری کامپیوتر (Computer2.pdf)
فایل آموزش ورد (Word.pdf)
فیلم آموزش Word قسمت اول
فیلم آموزش Word قسمت دوم
فیلم آموزش Word قسمت سوم
فیلم آموزش Word قسمت چهارم
فیلم آموزش Word قسمت پنجم
فیلم آموزش Word قسمت ششم
فایل آموزش پاورپوینت (PowerPoint.pdf)
فیلم آموزش Powerpoint قسمت اول
فیلم آموزش Powerpoint قسمت دوم
فیلم آموزش Powerpoint قسمت سوم
فیلم آموزش Powerpoint قسمت چهارم
فایل آموزش اکسل (Excel.pdf)
فیلم آموزش Excel قسمت اول
فیلم آموزش Excel قسمت دوم
فیلم آموزش Excel قسمت سوم
فیلم آموزش Excel قسمت چهارم
فیلم آموزش Excel قسمت پنجم
فیلم آموزش Excel قسمت ششم(ماکرو)
ان شاءالله به مرور کامل خواهد شد